(predstavila ministerka spravodlivosti a účinné by mali byť od začiatku budúceho roka)

Trvanie dočasnej ochrany je v súčasnej dobe nastavené do 1. októbra 2020 s tým, že vláda ho môže nariadením predĺžiť, najdlhšie však do 31. decembra 2020. Zámerom tohto opatrenia je pomôcť podnikateľom, ktorí sa v dôsledku korona krízy dostali do problémov. Ministerka spravodlivosti navrhuje, aby dočasná ochrana pre podnikateľov trvala aj po 1. januári 2021.

Navrhovaná nová dočasná ochrana pre podnikateľov vytvára priestor na ,,neformálnu´´ reštrukturalizáciu podnikov. Uchádzať sa o ňu budú moc právnické ako aj fyzické osoby (okrem niektorých zákonom presne vymedzených), ktoré pri výkone podnikateľskej činnosti prevádzkujú podnik, majú sídlo alebo miesto podnikania na území Slovenskej republiky a spĺňajú zákonom stanovené podmienky pre udelenie dočasnej ochrany. Medzi takúto podmienku bude potrebný aj súhlas nadpolovičnej väčšiny veriteľov, ktorí sú pripravení dať dlžníkovi šancu. Následne bude musieť byť reštrukturalizačným poradcom v krátkej dobe dvoch mesiacov vypracovaná nezávislá analýza udržateľnosti prevádzky podniku a v lehote maximálne ďalších 4 mesiacov budú dohodnuté pravidlá refinancovania takéhoto podniku a splátkový kalendár. 

Návrh zákona prináša novinku vo forme malého konkurzu. Opatrenie je určené pre malé firmy, podnikateľov (reštaurácie, malé s.r.o.-čky), aby mohli odísť z trhu pomerne rýchlo anebolo to pre nich náročné ako v prípade procesu riadneho konkurzu. A podobne aj pre veriteľov, aby tiež neuviazli v dlhotrvajúcich konaniach a aby to mohli odpísať. Predkladaný návrh podstatne zjednodušuje pravidlá pre vedenie konkurzu a pri splnení podmienok súd vyhlási malý konkurz na majetok dlžníka do 15 dní od doručenia návrhu. Rovnako sa nastavuje hranica, kedy sa konkurz bude považovať za malý alebo veľký. Tento nový inštitút bude trvalý. 

5140
klientov
16
rokov na trhu
100
% garancia spokojnosti

02/210 26 123