Vláda SR prijala v rámci viacerých prijatých opatrení voči následkom šírenia koronavírusu aj opatrenie týkajúce sa vzájomných dohôd medzi prenajímateľmi anájomcami. Dotácia je určená na nájomné uhrádzané v peniazoch na základe nájomnej zmluvy medzi prenajímateľom a nájomcom alebo obdobnej zmluvy podľa právneho poriadku iného štátu, zakladajúcej právny vzťah, ktorého obsahom je právo nájomcu užívať najneskôr od 1. februára 2020 predmet nájmu.

Predmetom nájmu môže byť trhové miesto, miestnosť alebo jej časť alebo súbor miestností, ktoré sú rozhodnutím stavebného úradu určené na iné účely ako na bývanie (kancelárske, administratívne, obchodné, reštauračné, športové priestory, priestory pre sklad a výrobu, a i.) a v ktorých nájomca predáva tovar alebo poskytuje služby konečným spotrebiteľom vrátane súvisiacich obslužných priestorov (napr. parkovísk) a skladových priestorov. Žiadosť o dotáciu na nájomné možno poskytnúť na základe žiadosti prenajímateľa, ktorým môže byť fyzická osoba – nepodnikateľ (osoba, ktorá mala príjmy z prenájmu, na ktoré nepotrebovala živnostenské oprávnenie alebo osoba, ktorá mala príjmy z príležitostnej poľnohospodárskej výroby a pod.), fyzická osoba – podnikateľ (osoba podnikajúca ako živnostník na základe živnostenského oprávnenia, ale aj osoba podnikajúca na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov i osoba vykonávajúca poľnohospodársku výrobu), právnická osoba – nepodnikateľ (napr. občianske združenie, obce a mestá), právnická osoba – podnikateľ (napr. Spoločnosť s ručením obmedzeným, Akciová spoločnosť, Jednoduchá spoločnosť na akcie,..). 

Nájomca je povinný poskytnúť prenajímateľovi nevyhnutnú súčinnosť potrebnú na účel poskytnutia dotácie na nájomné. V prípade jej schválenia to štát elektronicky oznámi prenajímateľovi aj nájomcovi a príslušnú čiastku nájomného pošle priamo na účet prenajímateľa. Dotáciu na nájomné možno poskytnúť nájomcovi vo výške, v akej bola poskytnutá zľava z nájomného na základe dohody medzi prenajímateľom a nájomcom, maximálne však vo výške 50 % nájomného za obdobie sťaženého užívania (uzavretím prevádzky, prerušením vyučovania na školách a v školských zariadeniach, podstatne obmedzené zákazom prítomnosti verejnosti v predmete nájmu  prevádzky verejného stravovania, prevádzky na letiskách a pod.). Pre výpočet výšky dotácie sa do úvahy berie obdobie, počas ktorého bolo sťažené užívanie, alebo jeho pomerná časť, ak nájomný vzťah netrval celé toto obdobie. Nájomca môže neuhradené nájomné uhrádzať najviac v 48 rovnakých mesačných splátkach, splatných vždy k 15. dňu príslušného kalendárneho mesiaca, počnúc 15. dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom sa skončila mimoriadna situácia v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19, ak sa prenajímateľ a nájomca nedohodnú na inej lehote splatnosti.  

5140
klientov
16
rokov na trhu
100
% garancia spokojnosti

02/210 26 123